• Trg mladosti 6, 3320 Velenje
  • 040 733 632
  • info@kupujlokalno.si

Projekt kupujLOKALNO.si združuje več kot 1000 ponudnikov blaga in storitev iz naše regije > KLIKNI na tarčo > DOLOČI ključno besedo > IZBERI ponudnika. Aktualno združuje celotno časovno omejeno ponudbo na eno mesto. Novosti so objavljene v gumbu e Novice. Podrobnejšo predstavitev projekta pa je moč najti v gumbu O projektu kupujLOKALNO.si

Izredno ugodni mikrokrediti na voljo tudi za obmejna problemska območja

Podjetja, ki so locirana na enem izmed OBMEJNIH problemskih območij imajo možnost preko Slovenskega podjetniškega sklada, v okviru razpisa P7R 2018 - Mikrokrediti za problemska območja z visoko brezposelnostjo in obmejna problemska območja v Republiki Sloveniji, dostopati do zelo ugodnega neposrednega mikrokredita v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR. Dodatno razpisanih 5,1 mio EUR v okviru razpisa P7R 2018, omogoča podporo za okoli 200 podjetij, lociranih na obmejnih problemskih območjih.

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je 31. maja 2019, v Uradnem listu RS št. 35/2019 in na spletni strani SPS, objavil dopolnitev razpisa P7R 2018, kateri je bil prvotno objavljen 28. 12. 2018 v Uradnem listu RS št. 84/2018. To pomeni, da bodo lahko do ugodnih mikrokreditov SPSa v sklopu razpisa P7R 2018, ki je namenjen mikrofinanciranju podjetij na problemskih območij, pod enakimi pogoji dostopala tudi mikro, mala in srednje velika podjetja locirana na OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH.

Prav tako kot podjetja iz problemskih območij imajo možnost ugoden mikrokredit direktno (brez posrednikov) na SPS-u v višini od 5.000 do 25.000 EUR za materialne, nematerialne investicije in obratna sredstva, po novem najeti tudi podjetja iz OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČIJ.

Postopek pridobitve mikrokredita je HITER in ENOSTAVEN, hkrati pa je za kreditojemalca IZREDNO UGODEN, ugodnosti so še posebej izrazite v:

Do mikrokredita so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja:

Podjetja, ki imate vsaj enega zaposlenega in izpolnjujete zgoraj naštete pogoje, lahko vlogo oddate na SPS na naslednje prijavne roke:

Skupno razpisanih okoli 13,8 mio EUR sredstev v okviru razpisa P7R 2018, ki vključuje tako problemska in obmejna problemska območja, zadostuje za podporo okoli 440 mikro, malih in srednje velikih podjetij, katerim želi SPS neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja, kar bo omogočilo hitrejši razvoj in nadaljnjo rast MSP-jev na enem izmed problemskih območij.

Poleg zagotavljanja ugodnih finančnih virov za podjetja iz problemskih in obmejnih problemskih območij, je cilj ukrepa tudi ohraniti delovna mesta v tovrstnih območjih oz. spodbuditi nastanek novih delovnih mest, kar bi zmanjšalo razvojni zaostanek občin v posameznih regijah in spodbudilo konkurenčnost gospodarstva tudi v tovrstnih območjih.

Vse podrobnejše informacije so dostopne na ravni javnega razpisa P7R 2018, ki ga najdete na spletni strani SPSa: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=75 v Ur. l. RS, št. 84/2018 in z dopolnitvami v Ur. l. RS št. 35/2019.